Toelichting bij gebruik van de MVO-scan

 1. Hoe werkt de MVO-scan?
 2. Uw MVO-scan op maat
 3. Light vs full scan
 4. Uw resultaat
  1. Globale score
  2. Score per thema

Hoe werkt de MVO-scan?
De MVO-scan houdt uw organisatie een spiegel voor en geeft zicht op welke thema’s of onderwerpen u sterk of minder sterk staat.

De MVO-scan is een zelfbeoordeling.  De scan bevat 7 domeinen die elk verder verdeeld zijn in subthema’s.  Deze 7 domeinen volgen de structuur van de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Elk thema bevat een aantal stellingen. U kan antwoorden op 4 manieren:

 • ‘ja’ indien uw organisatie voldoet aan deze stelling.
 • ‘neen’  u voldoet er niet aan.
  Opgelet: als u er niet volledig aan voldoet, is het antwoord ‘neen’
 • ‘weet niet’ u bent niet zeker over het antwoord.
 • ‘niet van toepassing’    de stelling is niet relevant voor uw organisatie.
  Tip: opteer niet te snel voor dit antwoord. Misschien had u er nog nooit over nagedacht.

Optioneel, ‘Interessant voor mijn organisatie’: vink stellingen aan die u interessant lijken. Ze kunnen de basis vormen voor (de verbetering van) een mvo actieplan.
Terug naar overzicht

Uw MVO-scan op maat
Welke stellingen u krijgt hangt af van de keuze die u maakt aan de start van de scan. U hebt de keuze tussen:

 • KMO (max 250 werknemers) of grote onderneming
 • productiebedrijf of diensten leveren
  Opmerking: indien u beiden doet, kies dan voor ‘Producten’
 • lokaal (België) of internationaal actief

Terug naar overzicht

Light vs full scan
De full scan bevat meer dan 300 stellingen. Ze komt overeen met vragenlijsten die grote bedrijven voorleggen aan hun leveranciers. De light scan bevat een selectie van de basisvragen en geeft een eerste inzicht in uw prestaties.

Terug naar overzicht

Uw resultaat
De MVO-Scan geeft een dubbel resultaat: een globale score en een score per thema.

Globale score
Deze score geeft een algemeen beeld over uw huidige duurzaamheidsprestaties. Dit is een score op basis van uw eigen inschatting van uw prestaties. Dit levert op zich geen officiële erkenning op voor de buitenwereld maar geeft toch een goed beeld hoe goed u nu reeds scoort.
De berekening van de score is als volgt: 

# stellingen met een ‘ja’ antwoord / totaal # beantwoorde stellingen (‘ja’, ‘neen’ of ‘weet niet’)

De stellingen die beantwoord werden met ‘niet van toepassing’ worden dus niet meegeteld. Een uitstekende manier om vals te spelen!

Voorbeeld van weergave resultaat:

Score per thema       
De scan bevat meerdere stellingen per thema.  Deze stellingen zijn opgebouwd volgens een stijgend mvo maturiteitsniveau. Met andere woorden, de stellingen worden steeds moeilijker. Dit niveau is niet zichtbaar in de scan zelf maar komt wel terug in de resultatenpagina, zoals onderstaande voorbeeld  aantoont.

Hoe deze resultaten interpreteren?

 U hebt niet alle stellingen van dit niveau ‘ja’ beantwoord
U hebt alle stellingen van dit niveau én het vorige niveau met ‘ja’ beantwoord.

Opgelet: het kan dus bijvoorbeeld zijn dat u 9 van de 10 stellingen voor een thema ‘ja’ antwoordde maar toch een maturiteitsniveau BASIS (of GOED) scoort. Dit wijst er dan op dat er een stelling op dit niveau is die geen ‘ja’ antwoord kreeg.
Wil u meer weten over een bepaald thema? Door te klikken op dit icoontje komt u terecht op de relevante pagina van MVO Vlaanderen met een duiding van het thema, praktijkvoorbeelden, ...

We illusteren dit aan de hand van een voorbeeld rond duurzaam aankopen:

Maturiteitsniveau Stelling over duurzaam aankopen
Basis 1. Mijn organisatie houdt bij enkele aankopen (bv. catering, events, papier ...) rekening met duurzaamheid.
Goed 2. Mvo is een selectiecriterium bij de keuze van leveranciers.
Zeer goed 3. Mijn organisatie stimuleert haar leveranciers om een eigen mvo-beleid op te maken en uit te voeren.
Uitstekend 4. Mijn leveranciers zijn contractueel verplicht om mvo ook in hun keten (toeleveranciers) toe te passen.

Kan u op geen enkele stelling ‘ja’ antwoorden? Dan krijgt u een grijs kruis bij het thema duurzaam aankopen in de kolom ‘basisniveau’. U haalt dan het basisniveau niet. Hierop zal u moeten werken.
U antwoordt ‘ja’ op stelling 1 en stelling 2? U haalt de score ‘goed’. Dit wordt gemarkeerd met een groen vinkje in de kolom ‘goed’.
U antwoordt ‘neen’ op stelling 1 en 2, en ‘ja’ op stelling 3? Dan krijgt u een grijs kruis bij het thema duurzaam aankopen in de kolom ‘basisniveau’. U haalt dan het basisniveau niet omdat U op de eerste stelling ‘neen’ hebt geantwoord.

Welke resultaten krijgt u nog?
De stellingen die u als ‘interessant’ aanvinkte, worden per thema voorgesteld, zoals onderstaand voorbeeld aantoont.

Indien u uw resultaten downloadt in een PDF krijgt u ook een stelling per stelling overzicht van uw antwoorden:

Terug naar overzicht